Wednesday, May 12, 2010

Behovet av arme och amfibie officerare 2015 och 2020


$N(x)=\frac{1}{\sqrt 2 \pi}\int_{-\infty}^x e^{-\frac{x^2}{2}}dz$

Noraml distriubion with Brownian random walk: Hur sannolika är förvsarsmaktens 10 årsprognoser?

Först och främst är det inte lätt att på basis av FMs rapporter bilda sig en uppfattning om det verkliga behovet av officerare för att ingenstans framgår det vad olika officerare sysslar med. Det verkar vara top secret för om den uppgiften kommer ut skulle det nog skäras rejält bland FM personal av sparivranande politiker. Försvarsmakten verkar vara villiga att spara på allt utom på sitt berg av militära administratörer av högre rang från majors grad och uppåt (c.a. 4,500) plus 7,000 civila administratörer. Tillsammans med 7,500 kaptener och 5,500 löjtnanter administrerar dessa en organisation som består av 770 kontrakterade militärer och 7,000 värnpliktiga rekryter. Hör och häpna räcker berget av administrtörer inte till utan FM har införskaffat ett admistrativt system (PRIO) till en totalkostand på runt 3 miljarder för att sköta administrationen. Nu tänker dock FM göra något åt situationen pga all kritik, men FM lyckas ändå rädda kvar dygt 3,000 onöiga officerare till ett forstatt liv i FM med hög rang och lön.

Enligt försvarsmaktens kalkyler så behövs det 6,400 (Armen/Amf = 4,160) officerare (OF/TA) fram till år 2014 och 2019, vilket verkar kraftigt överdimensionerat eftersom insatsorganisationen (Armen och Amfibiekåren) endast behöver runt 1,300 officerare för att tillsätta befattningar i förband och staber enligt nedan.

Med nuvarande avgångstakt på 5% reduceras officerskåren uppskattningsvis till 16,322. För att uppnå FMs mål måste därför 3,226 officerare göras om till specailistofficerare och resterande 6,696 sluta.

Det finns dessutom uppskattningsvis utrymme för ytterligare reduceringar på runt 2,860 arme och amfibie officerare utöver försvarsmaktens planerade reduceringar. Flottan och flygvapnet inräknat kan annu fler officerare reduceras.

Beräkninsgmodell
Jag anvädner mig av en standarbataljon med stab med 5 kompanier där varje kompani består av fyra plutoner och varje pluton i sin tur av fyra grupper. Det är väl tilltaget med tanke på att många bataljoner består av 4 kompanier och plutoner av 3 grupper.Bild: Standardbataljon

Förband (IO14)
25 Bataljoner
4 mekaniserade bataljoner (9040/122) (I19,P4)
2 lätt mekaniserade bataljoner (9040) (P4,P7)
1 mekaniserad skyttebataljon (LG)
1 lifbataljon (LG)
1 lätt skyttebataljon (K3)
1 underättelesebataljon(K3)
1 jägarbataljon(I19)
1 säkerhetsbataljon(LG)
1 amfibie bataljon (Amf1)
2 luftvärnsbataljoner (Lv6)
2 haubitsbataljoner (A9)
2 ingenjörsbataljoner (Ing2)
2 underhållsbataljoner (TrangR)
1 taktisk sambandsbataljon (LR)
1 telekrigbataljon (LR)
1 ledningsplatsbataljon
1 teknisk bataljon
12 kompanier
3 stridsvagnskompanier
2 militärpoliskompanier (I1)
1 tungt transportkompani (P4)
1 CBRN kompani
1 MOVCON kompani
2 sjukuskompanier
2 sjukvårdsförstärkningskompanier
Staber
1 förvarsstab (FHQ)
2 brigadstabsförband (I19,P4,LedR)
4 militärområdesstaber (LedR)


Behovet av officerare per förband och stab


Försvarsstab 1: 1 genmj, 1 briggen, 4 överstar, 4 övlt
Brigadstaber 2: 1 överste, 1 övlt, 5 majorer
Bataljonstaber 25: 1 övlt, 1 major, 5 kaptener
Kompanier 133(25*5+8): 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fanjunkare (kvm)
Plutoner 532(25*5*4+8*4): 1 fänrik/löjtnant, 1 fanjunkare.
Grupper 2,128(532*4): Korpral, sergeant eller 1:e sergeant
Soldater 14,896(2,128*7): Meniga + stf gruppchefer, mm


Sammanfattning


GradNFörändringFMArmen$Avsked^{1}$$Befordan^{2}$$Antal$$Antal^{3}$$Behov$
Generalmajor44-1034221
Brigadgeneral24-618121
Överste298-672311506
Överstelöjtnant1,217-275+2321,17476331
Major2,891-654-2322,0051,30035
Kapten7,433-1681+3756,1273,983393
Fänrik,Löjtnant6,177?+9326,7344,377532
Fanjunkare8-26

655
1:e Sergeant890+1,5851,674(Note 4)Sergeant4270(Note 4)
(1) $f(N)=N(1-0.05)^{t}$ där t = år och avsked = 5% per år.
(2) Baserat på antal personer under utbilding samt ev befodringar
(3) Armen + Amf = 65% av officerskåren
(4) Antalet gruppchefer: 2,128


Försvarsmaktens mål
Officerare (OF)3,900
Specialistofficerare (SO)4,900
Reservofficerare (RO)2,500
Anställda gruppchefer och soldater6,900
Kontrakterade gruppchefer och soldater9,200Verifiering av uppskattning
Jag uppskattar enligt standardbatljonsmodellen behovet av GS till 14,896 + 2,128 = 17,024, FM uppsattar behovet till (16,100 + 4,900) * 0.65 = 13,585. Eftersom behoved av 1,654 officerare är basert på 17,024 är det en överskattning på 25%(13,585/17,024). Justeras behoved baserat på en 25% överskattning hamnar behovet på 1,240 officerare.

Det är därför rimligt att bedömma behovet till runt 1,300 officerare.

Ref: Årsredovisning 2010-02-19

Monday, April 19, 2010

Optimal personalförsörjning för försvarsmakten


Mina tankar kring det nya fembefälssystemett och hur vi kan förbättra personalförsörjningssystemet.

Problem

Officerskompetens

Fokus i officersutbildningen (OHS,MSH) har legat på trupputbildning snarare än truppföring medans den nya officersutbildningen (FHS/OP) fokuserar på att ge eleverna akademiska poäng för att höja officerarnas status och attraktionskraft på den civila marknaden då de lämnar försvarsmakten. Gemensamt för utbildningarna är frånvaron av taktisk truppföringsutbildning och praktiska moment i truppföring på plutonchefsnivån och uppåt. Karriären från examen fram till dumpning i försvarsmaktens gigantiska administrationsapparat består av trupputbildning och bjuder oftast inte på några tillfällen att leda krigsförband innan de fastnar som skrivbordsofficerare.


Den historiska och internationellt vedertagna definitionen av officer är att vara minst plutonchef för ett krigsförband. Längre tillbaka i historien, under 1600 talet, var stf kompanichef den lägsta officersbefattningen och fänriken en ung officer på kompaniet under upplärning till fullvärdig officer. Övriga administrativa och specialist tjänster på kompaniet tillhörde underofficerskategorin och trupputbildning delegerades till underofficerare och korpraler. Så är det änn idag i den Amerikanka krigsmakten. Kapten är synonymt men kompanichef och löjtnant synonymt med kaptenens ställföreträdare. Överste är synonymt med regementschef/brigadchef och överstelöjtnant synonymt med överstens ställföreträdare, osv. Kravet på en officer, enligt den Amerikanska krigsmakten, är att fatta snabba beslut av god kvalitet under stridens gång. Punkt!

Officer är helt klart synonymt med krigsförbandschef och officerskompetens är därför synonymt med kompetens att leda krigsförband i strid. Generellt sett, saknar Svenska yrkesofficerare officerskompetens och är också per vedertagen defintion inte alls officerare.


Grad struktur
Sverige har 18,700 officerare men endast 770 man i stående förband och knappt 2,800 man efter 90 dagars mobilisering. Övetaligeheten av officerare kostar försvarsmakten 9 miljarder per år.


Bild, Jämförelse mellan det unika Svenska gradstrukturen och andra strukturer

Fembefälssystemet
Den nuvarande specialistofficerskåren består egentligen av två kårer, nämligen truppbefäl = Non-Comissioned Officers(NCO) och specialister = Warrant Officers (enligt. USA); och den nuvrandae officerskåren av officerare(OF) i specialistofficerstjänst(NCO) och av officerare(OF) i officerstjänst(OF). Den femte kåren är kontrakterade vicekorpraler, korpraler och sergeanter.
Systemet är såledels långt ifrån ett tvåbefälssystem, det är ett fembefälssystem.

Officersprogrammet(OP) på Försvarshögskolan(FHS)
Förkunskapskraven ligger på grundskolenivån (enligt vad som ingick i grundskolan och gymnasiet på 70 och 80 talen). Utbildningen inklusive aspirantutbildningen tar 3 1/2 år att genomföra och innehåller i huvudsak grundläggande militär utbildning (GMU), krigsvetenskap och en 4 månaders grupp/plutonsbefälskurs.

OP/FHS motsvarar 9 månaders värnplikt fast utan krigsförbandsövningsmoment
Aspirantutbildningen AspU (5 månader vid I19) består av en GMU och en allmän gruppbefäls del. Befattningsutbildningne (BU) består av följande VFU kurser i OP vilka överlappar senare delen av AspU.
  1. Grundkurs (plutonens matriel, vapen och system) 7 veckor.
  2. Ledning av grupp och pluton i strid 3 månader
  3. Pluton Teknik 3 veckor
Den totala effektiva utbildningstiden bortäknat överlappningen blir då 3 månaders GMU och 5.5 månaders BU. Alltså ,runt 9 månader. Dessutom ingår det ingen krigsförbansövning i utbildningen.

Krigsvetenskap (KV) för OP elever är bortkastad tid
Studier i krigsvetenskap bedrivs på KVI(FHS) och innehåller krigsvetenskap, krigskonst, militärteori, ledningsvetenskap, militärstrategi, operationer, taktik samt militärhistoria med inriktning på krigshistoria. KV studeras såledels effektivast först efter att ha tillförskaffat sig mycket goda kunskaper och erfarenheter beträffande strid på plutonsnivå upp till fördelingsnivå samt stabsarbete från bataljonsstab till upp till försvarstabsnivå. Det rör det sig om erfarna krigsförbandschefer på överste av 1:a graden nivån, alltså de som normalt sitter i krigsvetenskapsakademin. Syftet med akademiska studier i KV är att förbättra försvarsmakten. Att studera ämnet akademiskt direkt efter grundskolan och aspirantutbildningen utan egentliga baskunskaper leder bara till rent flum och tillför inte försvarsmakten något. Upptiften för nya fänrikar är ju inte att sitta vid ett skrivbord för hitta på nya brigader utan att lära sig krigsförbandschfeshantverket ute på fältet.

OP/FHS leder till stora rekryteringsproblem
Utan substansvärde och med låga baskunskapskrav blir det mycket svårt för FHS examinerade, vid eventuell karriärväxling, att konkurrera med ett hav av andra med mera relevanta utbildningar. Att hävda att utbildningen är akademisk är tämligen meningslöst nu när nästan alla utbildningar akademiseras. FHS examinerades framtidsutsikter, trots 3 1/2 års utbildning, är därför minst sagt usla vilket leder till stora rekryteringsproblem framöver.


Förslag


Bild 1, Förslag till trebefälssystem

Kraftig reducering av officerare
Låt instruktörer, utbildningsplutonchefer, gruppchefer och stf plutonchefer karriärväxla till en plutonsofficerskår. Låt plutonchefer upp till brigadchefer samt stabsofficerare ingående i bataljonsstab, brigadstab, operativ militärområdesstab, eller operativ nationell stab ingå i en officerskår. Övriga officerare plockas bort eller övergår till civil tjänst innom försvarsmakten.

Skapa en plutonsofficerskår där alla truppförare i OR kategorin ingår

Slå ihop OR4-OR5 och OR6+OR9 och Skapa en plutonsofficerskår bestående av truppförare och låt specailisterna bilda en specialistofficerskår. Vicekorpralsgraden ska ses som en inkörsport in i plutonsofficerskåren där aspiranten tidvis provar på att agera stf gruppchef eller tom gruppchef. När aspiranten (vicekorpralen) till slut får en gruppchefstjänst sker befodran till korpral och ansluts automatiskt till plutonsofficerskåren.

Acceleread utbildning för begåvade
Gruppchefsskola, plutonsofficersskola och officersskola ger accelererad karriärsgång och erbjuds de med höga civila och militära betyg som bedöms lämpliga för högre befattningar.

Karriären byggs med erfarenhter i truppföring
Avancemang sker gradvis baserat på erfarenhet och goda resultat. En menig kan bli general genom att klättra grad för grad utan att behöva gå någon plutonsofficersskola eller officersskola. Enda begränsningen är fysisk och psykisk förmåga som oftast begränsas av hög ålder.

Realistiska krigsförbandsövningar bästa utbildningen
Fokusera på realistiska krigsförbandsövningar och dra ner på teoretiska kurser. Varje utbildningsmoment avslutas med en gemensam krigsförbandsövning på brigadnivå.

Gemensam utbilding för värnpliktiga, reservare och yrkesmilitärer
Utbildnigen och antalet övningar ska vara exakt densamma oavsett placering/tjänst som värnpliktig, reserv eller yrkesofficer. Allltså, separata officerskolor för värnplikgita reservare och yrkesmilitärer försvinner och bli till en gemensam skola: krigsskolan. Skillnaden ska vara anställningsformen och inte kompetensen. På så sätt jämställs alla fänrikar och vi kan kalitetssäkra att alla fänrikar ligger på en viss kvalitetsnivå, dvs att fänrik A är lika duktig på att leda skyttepluton som fänrik B. Situationen i försvarsmakten nu är kaotisk och vi har ingen aning om vad för sorts krigsförbandschefskompetens graderna representerar.

Gruppchefsskolan
Skolan är en accelererad väg för placering på gruppchefsnivån och för de som siktar på att fortsätta till plutonchefsskolan. Grad bestäms utefter tilldelad befattning: stf gruppchefer blir vicekorpraler och gruppchefer blir korpraler. De som antas och fortsätter till plutonsofficersskolan blir korpraler.

Plutonsofficersskolan
Skolan är en accelerad väg för blivade ställföreträdande plutonchefer, kvartermästare, eldledare med målet inställt på att bli plutonchef, kompanikvartermästare, chefsadjutanter på kompani, bataljons, respektive brigadnivån (mots, Firrst Sergeant, Sereant Major, Command Sergeant Major i USA).

Krigsskolan - officerskarriär
Krav: Bedöms lämplig i kompanichefsbefattnignar samt toppbetyg från plutonchefskolan eller mycket god visordad tjänst som stf plutonchef. Urval: civil utbldning. Utbildningens syfte är att försörja försvarmskten med chefer över plutonsnivån samt stabsoffierare på bataljonsnivån och uppåt. En nyutexaminerad fänrik inleder karriären som plutonchef i väntan på att vakanser på kompanichefsnivån uppstår. Vid befodran till stf kompanichef sker befodran till löjtnant. Efter 6 års tjänst som pltuonchef eller stf kompanichef sker befodran till löjtnant respektive kaptenlöjtnant autmoatiskt. Endast de som befodras till kompanichef blir kapten. Majorsgraden uppnås vid befodran till stf bataljonchef eller efter 10 års väl vistsordad tjänst som kompanichef. Övestelöjtnantsgraden uppnås endast vid befodran till bataljonchef eller stf brigadchef och översteraden vid befodran till brigadchef eller stf milochef. Milochefer, försvarstabschef, och stf ÖB är generalmajorer och ÖB generallötjnant. Bataljonsstabsofficerare är löjtnanter och kaptetner, brigadstabsofficerare kaptener och majorer, milostabsofficerare majorer och överstelöjtnanter.

Anpassad Plutonchefsskola coh Krigsskola för akademiker
Genom att sprida ut utbildningen under 3 till 4 år och ge kadetterna marknadsmässig ersättning och högskolepoäng, blir skolorna attraktiva även för högpresterande akademiker.

Bild 2, anpassad officersutbildning. PCS = Plutonchefsskola, KS = Krigsskola

Befordringskriterier

Befordran i grad sker efter avancemang i krigsbefattning. Befordran kan även ske då mycket god förmåga i krigsbefattningen uppnåtts vilket bevisats under två krigsförbandsövningar
(KFÖ).

Bild 3, befodran i grad efter mycket god förmåga i befattningen uppnåtts.

Officer
Officerare leder kompanier, bataljoner, brigader, och uppåt eller ingår som stabsofficerare på respektive krigsförbandsnivå. Officerskarriären inleds visserligen som plutonchef men huvudinriktningen är mot befattningar på högre nivåer. Genom att förkorta officersutbildningen och minska antalet officerare rejält öppnas ekonomikst utrymme för kraftiga höjningar av officerslönerna. Kortare utbildningstid och höga löner leder till att officersyrket blir attraktivt även för akademiker med kvantitativ utbildning. Officerskåren blir därför liten men mycket vassare.

Plutonsofficer
Plutonsofficeren leder grupp eller pluton. Högre plutonsofficere kan vara kompanimästare, bataljonsmästare eller brigadmästare. Kompanimästaren är t.ex. kompanichefens främsta rådgivare och berikar kompanichefens beslutsunderlag med sina gedigna stridserfarenheter och sin detalj kännedom om vad soldaterna kan prestera.

Saturday, April 17, 2010

PRIO/SAP jämfört med moderna system.

Inrtoduktion
Försvarsmakten har köpt in ett stort system modell Ä (äldre), till en engångskostnad på 2.5 miljarder och återkommande kostander runt 200 miljoner per år, för att automatisera verkets adminisration av tillgångar. Trots så omfattande investerignar i administrativa system kommer officerarna i medeltal enligt rycktesvägen att spendera 40% av sin tid åt att förse systemet med uppgifter. Det jag försöker mig på är en jämförelse mellan FMs och investmentbankers IT lösningar för att greppa det ofattbara som drabbbats FM. Frågan jag ställer är om FM inte kunde gjort det bättre?

Mina kunskaper kretsar kring teknologi och utvecklingsmetodik de 6 största investeringsbankerna använder sig av, (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehamn Brothers, CitiGroup, och Barclays Bank). Varför jag använder investeringsbanker i jämförelsen är dels p.g.a. min bakgrund och dels p.g.a. påfallande likheter i de krav som ställs på system teknologi.

System arkitektur
Till vänster i bilden är ett SAP baserat system som PRIO och till höger ett antal heterogena system baserat på gemensam teknologi.

Gul färg representerar PRIO funktionalitet. Kostnaden och utvecklingstiden för att leverera PRIO funktionalitet mha en modern arkitektur är mycket liten jämfört med vad det tar att ta fram lösningen mha SAP. Anledningen är att mycket av funktionaliteten och resurserna redan fins i form av moduler, protokoll, gränssnitt, funktioner, infrastruktur och databaser samt i andra system. Arkitekturen gör det nämligen möjligt för alla övriga system att återanvända funktionalitet i äldre system medels adapters. Förutsättningen är förstås att alla komponenter och system kommunicerar via standariserade protocol och format (objekt). Integreringen av moduler och äldre system underlättas dock avservärt tack vare möjligheten att utifrån specifikationer automatiskt generera protkol, format och formatöversättningar.

Load-balancing, fail-over and disaster recovery
Låt oss se hur försvarsmakten likt en typisk investmentbank kan lösa problem som uppstår då det inträffar en katastrof, t.ex. en jordbävning, och hur alla system i organisationen delar på datorer, nätverk och databaser utan att behöva sätta upp och driva separata datacentraler eller datorer for varje specifikt system.

Exempel,

En kompanichef sitter med sin PC på I19 och kör ett antal system(tex PRIO) indirekt via en gemensam infrastruktur. FM har ett antal datacentraler, bla i Uppsala och Stockholm.

Scenario (effektiv resursfördelning): Eftersom systemen körs på gemensam hårdvara utspridd i Sverige och att hårdvaru resurserna administreras via den gemensamma infrastrukturen kan antalet tilldelade datorer ökas eller minskas beroende på belastning. När alla använder PRIO och det körs tunga bakgrunds-jobb blir systemet lätt långsamt. Då kan systemet automatiskt leta land och rike runt efter datorer för att fördela belastningen och tom använda alla FMs datorer om så behövs.

Scenario 2 (disaster recovery): Stockholm bombas sönder och hela datacentralen slås ut. Detta leder till att ett timglas visas på kompanichefens skärm under en minut. När timglaset försvinner fortsätter han att använda PRIO, som nu körs i Uppsala, som om ingenting hänt.

Bild från en powerpint presentation.

Vad som möjliggör detta är att alla datorer betraktas som ett moln (Cloud Computing) dar PC i förväg inte har en aning om vad datorerna finns. PCn anropar systemet och systemet i Stockholm svarar. PCn kopplar up sig mot Stockholm och kör tills länken bryts. När detta händer anropas systemet på nytt och då svarar Uppsala. PCn kopplar up sig mot Uppsala och kör tills länken bryts. Alla transaktioner som gått till Stockholm har kopierats över till Uppsala under tiden kompanichefen uppdaterat data i Stockholm. Alltså kan kompanichefen fortsätta lugnt utan att märka något.

Visst kan detta också åstadkommas med hjälp av SAS men att dubblera SAS/PRIO är alldeles för dyrt.

Systemutvecklings metodik
Grundprincipen är att system lever och växer som organismer kring användare där moduler levereras eller uppdateras kontinuerligt baserat förändringar i kraven. Utvecklingsprocesser (marketat med gul färg) körs i parallell till skillnad från traditionell teknisk utveckling där alla steg måste avslutas innan nästa steg kan påbörjas. Den senare metoden kallas för vatenfallsmetoden. Problem med vatenfallsmetoden är att fel som införs i inledande steg ökas exponentiellt för varje steg i utvecklingskedjan och är i slutfasen mycket tidödande och kostsamma att rätta till. Att analysera, designa, konstruera och testa samtidigt är en nödvändighet eftersom utveckling i sin natur är abstrakt, experimentell och innovativ till skillnad från att rita och bygga ett hus.


Användardriven utveckling
Investment banker låter i regel användarna driva utvecklingen av system och utgör därför en aktiv del i utvecklingsprocessen. Användarna formulerar krav, som i sin tur används av utvecklarna för att analyserar resursåtgång, leveranstider, mm. Beväpnade med estimat (d.v.s., resursåtgång, leveranstider, mm) kan användarna prioritera delleveranser. Ett effektivt sätt att öka förståelsen för kraven och eliminera missförstånd är att bygga prototyper, vilka sedan ingår som en del i kravmodellen(krav specifikationen). Val av moget/mogen object-orienterat IT folk, utvecklingsmetodik och teknologi är avgörande för att snabbt och enkelt kunna ta fram prototyper. Slutligen, användarna använder två system: ett produktionssystem och en updaterad version (User Acceptance Test). Den senare levereras så snart alla användare samtycker och inga fel uppstått.

Att bygga team runt användarna

Malin Lindquist (Tokyo/Japan)

Sunday, April 11, 2010

What are those Battalion Battle Groups for ?

The minister of defense ( secretary of defense ) Sten Torgfors praised the Supreme Commanders during the "Defense and People" conference for his innovation to replace the Army with eight Universal Battalion Battle Groups (UBBG), which Sweden may use everywhere in the world. Those units are universal in a sense that they will be trained and equipped to act in any terrain and under any climate.

Torgfors refusal to carry arms when he was called up to serve in the military, left him without much understanding of military concepts such as what battalion is; not to mention the more abstract concept of UBBG. Thus, politicians who make defense decisions, on behalf of the people, really don't understand what ground defense capabilities their decisions will end up with. Politicians have been very keen in reducing the time it takes to mobilize troops ever since the Russian invasion of Georgia, and henceforward requested the defense forces to do something about the situation with very long mobilization time-frames ,which currently ranges between 90 days to 3 years. The supreme commander finally delivered a solution to reduce the time it takes to mobilize two UBBG. Torgfors was very pleased and full of joy. Well, instead of getting so excited, he should have asked himself what an UBBG really is and what sort of military units are needed to meet a military attack?

Sweden has since decided to produce eight UBBG and three brigade HQ units that are deploy able domestically as well as globally. The following diagram illustrates how it may look like when three UBBGs are formed into a temporary brigade.


Comparing this to a classic infantry brigade, there are three more head quarters and one more additional level of command. Supporting units including artillery are spread out and locked inside each UBBG, making it difficult to share them across the brigade. For example, in a classic brigade all three artillery companies (batteries) are organized into a battalion with the artillery command function integrated into to the brigade headquarters. This makes it possible to direct fire using all three batteries (twelve 15.5cms howitzers such as Haub77B or ARCHER) for the support of one advancing infantry battalion. However, in the new brigade formation only one battery (four howitzers), i.e., the one inside the UBBG, may be utilized for the support of one advancing battalion.

Hence, this is a very inefficient solution with too many headquarters and command layers, which results in redundancies, waste of personnel and a brigade much harder to command. Supporting functions such as artillery, logistics, air-defense, engineering, intelligence are utilized only at 1/3 of their combined potential compared to a normal brigade.

Each UBBG is said to be universal, which means that each unit is expected to be able to act in all sorts of terrains and climates. Nevertheless, in reality this means that they are not particularity good at any terrains and climates and may not, for example, carry out operation in the Swedish sub-arctic religion that normally light arctic infantry brigades (Norrlandsbrigad) use to be capable of.

In any case, Sweden will be attacked by divisions or not attacked at all. To meet divisions Sweden needs more than fifteen brigades that are specialized to operate in the subarctic region, along the coasts, on the plains, in the cities,etc. Upon this, Sweden needs division level units such as artillery regimens, engineering regiments, rangers battalions, air-defense regiments, logistics battalions, helicopter battalions. Thus, the solution from the Supreme Commander is not just poor, it is useless.

So why did the supreme commander propose this? Well, he has to present something that looks really nice that may mobilize quickly to keep his job, hoping that no one understands what Universal Battalion Battle Group really is.

Malin Lindqust (Tokyo/Japan)

Monday, April 5, 2010

White Label

I am thinking of a small white label campaign. White stands for pure intentions to defend the Nordic region, its people, our interests, democracy and to bring peace around the globe. White was used as a symbol for the liberation of Finland and is the color of the peace pigeon.

This is a perfect place for those who love peace, share Nordic values and traditions regardless of race, religion, political color, sexual orientation and sexual identity as well as for those who are willing to work against a multi cultural society and for a strong peoples defense. We don't accept any other culture in the region other than the Nordic culture and their values.

We love different cultures, but to preserve each culture the most effective way is to allow each region to represent ONE distinct culture. Nations promoting multi-cultural societies around the world will make the world less multi cultural, as the effect is a convergence of cultures into one single culture such as in the USA. The convergence is only in the interest off greedy capitalistic commercial interests, as it broadens their market potential. We don't want the Nordic to be like the US, we want it to be like it use to be.

Note that I live in Japan, do as the Japanese do, and only use Japanese while here. When I am in the Nordic region, I do as he Nordic people do and always use their language. If I can, then all the imigrants to the Nordic region can too. Do in Rome as Romans do!

Nordic Peace, World Peace!

In order to stabilize and bring peace to the Nordic region in particular and the world in general, we will work against any form of legitimization of globalized warfare where all nations justifies themselves to sprinkle war machines across the world, as it legitimizes any nations to plant troops also in the Nordic region based upon their values.

We are afraid that the Swedish concept of global battle groups and expeditionary forces is triggering a massive arms race where all nations create their own expeditionary forces to be sent wherever it please them. Sweden is very naive in believing that Sweden will be the only nation with such capability and that it may send battle groups everywhere, without other nations sending their battle groups to Sweden.

Single cultural society

We say YES to active integration of immigrants, but NO to a mutli cultural society and segregation. A single cultural society stabilizes the region and is therefore part of our objectives to maintain regional peace.

A strong Army by the people for the people!

We believe in a highly diversified defense system based on conscription as a guarantee against misuse of military forces against its people, other people as well as crime against humanity.

People, politicians and decision makers must maintain a well grounded understanding of military matters to enable them to actively take part in constructive debates, to make wise defense decisions and to form realistic defense and security policies. The understanding is acquired by serving in the military.

Advanced defense systems in the future require military staff that are psychologically, intellectually, and socially much stronger as well as more diversified, disciplined, and educated than what pure professional based system may acquire through recruiting.

The conscript system provides the officer corps and the Home Guard a vast recruitment base and guarantees that those entities reflect all aspects of the society.

Finally and the most obvious, in order to maintain the integrity of the Nordic region as well as to protect the interests of its nations, Sweden needs to scale up its Army similar to the magnitude of the Finnish army. That is financially only possible with a conscript based system.

The conscription system impacts the society positively in many ways such as increasing productivity of its working force, producing team-leaders, promoting citizenship, reducing medial cots, lowering criminality costs, lowering unemployment costs, and shortening the time it takes to complete higher education. The Gross National Product is usually higher in country with a conscript based system than one without.

Protecting our interests in the arctics

We need to take serious steps to protect our interests in the arctic region and stay firm getting a fair share of the new frontier land that opens up there due to the diminishing ice coverage of the region. We need to show our presence there by establishing an arctic fleet and air force system that matches up what Russia, NATO and Chinese currently have and are planning to acquire in the future. It is vital to take actions as soon as possible or we will lose our chance and default on our negotiations when claiming our rights.

Stop the circus abroad, call home our troops, spread peace!

The campaign supports soldiers and officer who are forced to serve abroad and the loved ones of those serving, by doing all we can to bring them back home. We also support the victims of globalized warfare such as those affected by it in Iraq and Afghanistan.

The Swedish 500 man strong force in Afghanistan, including a rifle company, is consuming a major part of the Swedish defense budget. Despite this, units there are still non-functional and plagued with serious disciplinary problems according to both the Inspector of the Swedish Army and the director of information at the Swedish Defense Forces. Moreover, investigations indicate that undisciplined Swedish troops have been shooting in random causing the death of a lieutenant, a platoon sergeant and a locally hired interpreter.

Those expensive circuses must be disbanded to free funds for Sweden to seriously start contributing to the defense of the Nordic region as well stabilizing Afghanistan for it to start building sustainable peace based on their values and on their own enforced peoples Army.

Nordic Defense Union

We want to maintain neutrality and independence from alliances, but to do so effectively we need to regard the entire Nordic region as one defense area where it is possible to distribute and allocate forces across nations in order to achieve maximum effect. To accelerate the integration we should always strive to conduct joint exercises and standardize our equipments.