Monday, April 19, 2010

Optimal personalförsörjning för försvarsmakten


Mina tankar kring det nya fembefälssystemett och hur vi kan förbättra personalförsörjningssystemet.

Problem

Officerskompetens

Fokus i officersutbildningen (OHS,MSH) har legat på trupputbildning snarare än truppföring medans den nya officersutbildningen (FHS/OP) fokuserar på att ge eleverna akademiska poäng för att höja officerarnas status och attraktionskraft på den civila marknaden då de lämnar försvarsmakten. Gemensamt för utbildningarna är frånvaron av taktisk truppföringsutbildning och praktiska moment i truppföring på plutonchefsnivån och uppåt. Karriären från examen fram till dumpning i försvarsmaktens gigantiska administrationsapparat består av trupputbildning och bjuder oftast inte på några tillfällen att leda krigsförband innan de fastnar som skrivbordsofficerare.


Den historiska och internationellt vedertagna definitionen av officer är att vara minst plutonchef för ett krigsförband. Längre tillbaka i historien, under 1600 talet, var stf kompanichef den lägsta officersbefattningen och fänriken en ung officer på kompaniet under upplärning till fullvärdig officer. Övriga administrativa och specialist tjänster på kompaniet tillhörde underofficerskategorin och trupputbildning delegerades till underofficerare och korpraler. Så är det änn idag i den Amerikanka krigsmakten. Kapten är synonymt men kompanichef och löjtnant synonymt med kaptenens ställföreträdare. Överste är synonymt med regementschef/brigadchef och överstelöjtnant synonymt med överstens ställföreträdare, osv. Kravet på en officer, enligt den Amerikanska krigsmakten, är att fatta snabba beslut av god kvalitet under stridens gång. Punkt!

Officer är helt klart synonymt med krigsförbandschef och officerskompetens är därför synonymt med kompetens att leda krigsförband i strid. Generellt sett, saknar Svenska yrkesofficerare officerskompetens och är också per vedertagen defintion inte alls officerare.


Grad struktur
Sverige har 18,700 officerare men endast 770 man i stående förband och knappt 2,800 man efter 90 dagars mobilisering. Övetaligeheten av officerare kostar försvarsmakten 9 miljarder per år.


Bild, Jämförelse mellan det unika Svenska gradstrukturen och andra strukturer

Fembefälssystemet
Den nuvarande specialistofficerskåren består egentligen av två kårer, nämligen truppbefäl = Non-Comissioned Officers(NCO) och specialister = Warrant Officers (enligt. USA); och den nuvrandae officerskåren av officerare(OF) i specialistofficerstjänst(NCO) och av officerare(OF) i officerstjänst(OF). Den femte kåren är kontrakterade vicekorpraler, korpraler och sergeanter.
Systemet är såledels långt ifrån ett tvåbefälssystem, det är ett fembefälssystem.

Officersprogrammet(OP) på Försvarshögskolan(FHS)
Förkunskapskraven ligger på grundskolenivån (enligt vad som ingick i grundskolan och gymnasiet på 70 och 80 talen). Utbildningen inklusive aspirantutbildningen tar 3 1/2 år att genomföra och innehåller i huvudsak grundläggande militär utbildning (GMU), krigsvetenskap och en 4 månaders grupp/plutonsbefälskurs.

OP/FHS motsvarar 9 månaders värnplikt fast utan krigsförbandsövningsmoment
Aspirantutbildningen AspU (5 månader vid I19) består av en GMU och en allmän gruppbefäls del. Befattningsutbildningne (BU) består av följande VFU kurser i OP vilka överlappar senare delen av AspU.
  1. Grundkurs (plutonens matriel, vapen och system) 7 veckor.
  2. Ledning av grupp och pluton i strid 3 månader
  3. Pluton Teknik 3 veckor
Den totala effektiva utbildningstiden bortäknat överlappningen blir då 3 månaders GMU och 5.5 månaders BU. Alltså ,runt 9 månader. Dessutom ingår det ingen krigsförbansövning i utbildningen.

Krigsvetenskap (KV) för OP elever är bortkastad tid
Studier i krigsvetenskap bedrivs på KVI(FHS) och innehåller krigsvetenskap, krigskonst, militärteori, ledningsvetenskap, militärstrategi, operationer, taktik samt militärhistoria med inriktning på krigshistoria. KV studeras såledels effektivast först efter att ha tillförskaffat sig mycket goda kunskaper och erfarenheter beträffande strid på plutonsnivå upp till fördelingsnivå samt stabsarbete från bataljonsstab till upp till försvarstabsnivå. Det rör det sig om erfarna krigsförbandschefer på överste av 1:a graden nivån, alltså de som normalt sitter i krigsvetenskapsakademin. Syftet med akademiska studier i KV är att förbättra försvarsmakten. Att studera ämnet akademiskt direkt efter grundskolan och aspirantutbildningen utan egentliga baskunskaper leder bara till rent flum och tillför inte försvarsmakten något. Upptiften för nya fänrikar är ju inte att sitta vid ett skrivbord för hitta på nya brigader utan att lära sig krigsförbandschfeshantverket ute på fältet.

OP/FHS leder till stora rekryteringsproblem
Utan substansvärde och med låga baskunskapskrav blir det mycket svårt för FHS examinerade, vid eventuell karriärväxling, att konkurrera med ett hav av andra med mera relevanta utbildningar. Att hävda att utbildningen är akademisk är tämligen meningslöst nu när nästan alla utbildningar akademiseras. FHS examinerades framtidsutsikter, trots 3 1/2 års utbildning, är därför minst sagt usla vilket leder till stora rekryteringsproblem framöver.


Förslag


Bild 1, Förslag till trebefälssystem

Kraftig reducering av officerare
Låt instruktörer, utbildningsplutonchefer, gruppchefer och stf plutonchefer karriärväxla till en plutonsofficerskår. Låt plutonchefer upp till brigadchefer samt stabsofficerare ingående i bataljonsstab, brigadstab, operativ militärområdesstab, eller operativ nationell stab ingå i en officerskår. Övriga officerare plockas bort eller övergår till civil tjänst innom försvarsmakten.

Skapa en plutonsofficerskår där alla truppförare i OR kategorin ingår

Slå ihop OR4-OR5 och OR6+OR9 och Skapa en plutonsofficerskår bestående av truppförare och låt specailisterna bilda en specialistofficerskår. Vicekorpralsgraden ska ses som en inkörsport in i plutonsofficerskåren där aspiranten tidvis provar på att agera stf gruppchef eller tom gruppchef. När aspiranten (vicekorpralen) till slut får en gruppchefstjänst sker befodran till korpral och ansluts automatiskt till plutonsofficerskåren.

Acceleread utbildning för begåvade
Gruppchefsskola, plutonsofficersskola och officersskola ger accelererad karriärsgång och erbjuds de med höga civila och militära betyg som bedöms lämpliga för högre befattningar.

Karriären byggs med erfarenhter i truppföring
Avancemang sker gradvis baserat på erfarenhet och goda resultat. En menig kan bli general genom att klättra grad för grad utan att behöva gå någon plutonsofficersskola eller officersskola. Enda begränsningen är fysisk och psykisk förmåga som oftast begränsas av hög ålder.

Realistiska krigsförbandsövningar bästa utbildningen
Fokusera på realistiska krigsförbandsövningar och dra ner på teoretiska kurser. Varje utbildningsmoment avslutas med en gemensam krigsförbandsövning på brigadnivå.

Gemensam utbilding för värnpliktiga, reservare och yrkesmilitärer
Utbildnigen och antalet övningar ska vara exakt densamma oavsett placering/tjänst som värnpliktig, reserv eller yrkesofficer. Allltså, separata officerskolor för värnplikgita reservare och yrkesmilitärer försvinner och bli till en gemensam skola: krigsskolan. Skillnaden ska vara anställningsformen och inte kompetensen. På så sätt jämställs alla fänrikar och vi kan kalitetssäkra att alla fänrikar ligger på en viss kvalitetsnivå, dvs att fänrik A är lika duktig på att leda skyttepluton som fänrik B. Situationen i försvarsmakten nu är kaotisk och vi har ingen aning om vad för sorts krigsförbandschefskompetens graderna representerar.

Gruppchefsskolan
Skolan är en accelererad väg för placering på gruppchefsnivån och för de som siktar på att fortsätta till plutonchefsskolan. Grad bestäms utefter tilldelad befattning: stf gruppchefer blir vicekorpraler och gruppchefer blir korpraler. De som antas och fortsätter till plutonsofficersskolan blir korpraler.

Plutonsofficersskolan
Skolan är en accelerad väg för blivade ställföreträdande plutonchefer, kvartermästare, eldledare med målet inställt på att bli plutonchef, kompanikvartermästare, chefsadjutanter på kompani, bataljons, respektive brigadnivån (mots, Firrst Sergeant, Sereant Major, Command Sergeant Major i USA).

Krigsskolan - officerskarriär
Krav: Bedöms lämplig i kompanichefsbefattnignar samt toppbetyg från plutonchefskolan eller mycket god visordad tjänst som stf plutonchef. Urval: civil utbldning. Utbildningens syfte är att försörja försvarmskten med chefer över plutonsnivån samt stabsoffierare på bataljonsnivån och uppåt. En nyutexaminerad fänrik inleder karriären som plutonchef i väntan på att vakanser på kompanichefsnivån uppstår. Vid befodran till stf kompanichef sker befodran till löjtnant. Efter 6 års tjänst som pltuonchef eller stf kompanichef sker befodran till löjtnant respektive kaptenlöjtnant autmoatiskt. Endast de som befodras till kompanichef blir kapten. Majorsgraden uppnås vid befodran till stf bataljonchef eller efter 10 års väl vistsordad tjänst som kompanichef. Övestelöjtnantsgraden uppnås endast vid befodran till bataljonchef eller stf brigadchef och översteraden vid befodran till brigadchef eller stf milochef. Milochefer, försvarstabschef, och stf ÖB är generalmajorer och ÖB generallötjnant. Bataljonsstabsofficerare är löjtnanter och kaptetner, brigadstabsofficerare kaptener och majorer, milostabsofficerare majorer och överstelöjtnanter.

Anpassad Plutonchefsskola coh Krigsskola för akademiker
Genom att sprida ut utbildningen under 3 till 4 år och ge kadetterna marknadsmässig ersättning och högskolepoäng, blir skolorna attraktiva även för högpresterande akademiker.

Bild 2, anpassad officersutbildning. PCS = Plutonchefsskola, KS = Krigsskola

Befordringskriterier

Befordran i grad sker efter avancemang i krigsbefattning. Befordran kan även ske då mycket god förmåga i krigsbefattningen uppnåtts vilket bevisats under två krigsförbandsövningar
(KFÖ).

Bild 3, befodran i grad efter mycket god förmåga i befattningen uppnåtts.

Officer
Officerare leder kompanier, bataljoner, brigader, och uppåt eller ingår som stabsofficerare på respektive krigsförbandsnivå. Officerskarriären inleds visserligen som plutonchef men huvudinriktningen är mot befattningar på högre nivåer. Genom att förkorta officersutbildningen och minska antalet officerare rejält öppnas ekonomikst utrymme för kraftiga höjningar av officerslönerna. Kortare utbildningstid och höga löner leder till att officersyrket blir attraktivt även för akademiker med kvantitativ utbildning. Officerskåren blir därför liten men mycket vassare.

Plutonsofficer
Plutonsofficeren leder grupp eller pluton. Högre plutonsofficere kan vara kompanimästare, bataljonsmästare eller brigadmästare. Kompanimästaren är t.ex. kompanichefens främsta rådgivare och berikar kompanichefens beslutsunderlag med sina gedigna stridserfarenheter och sin detalj kännedom om vad soldaterna kan prestera.

No comments:

Post a Comment